Coördinaten Lichtschip    Voorpa


Coördinaten Lichtschip                   


Update zomer 2015

Aan: Het bestuur van de Stichting Behoud Lichtschip, de voorzitter B. Halfhide
I.a.a.:Nederlandse Ambassade in Suriname, de directeur van het openluchtmuseum
Fort Nieuw Amsterdam, het bestuur van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging, projectleider Steven Gerritsen en andere betrokkenen
 
Geacht bestuur,
 
De jaren beginnen te tellen en na een -overigens geslaagde rugoperatie- heb ik besloten mij per 1 juli terug te trekken als coordinator van het restauratieproject lichtschip Suriname-Rivier Ao. 1910.
Na een gedegen vooronderzoek is op 1 januari 2010 een 5-jarenplan opgesteld voor behoud van dit unieke maritieme erfgoed. Het streven was in Nederland fondsen te werven en expertise in te brengen voor berging, conservering, permanente opstelling en ontsluiting in het openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam, waarna de Surinaamse Stichting verder zorg zou dragen voor invulling van de nieuwe functie, exploitatie en onderhoud.
Met de bijdragen van begunstigers is het gelukt aan de hand van het originele bestek en tekeningen het project te beschrijven, erkend te krijgen bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed als Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed, een gedegen restauratieplan op te stellen en op 30 april 2013 het projectvoorstel namens uw Stichting aan te bieden bij de Nederlandse Ambassade in Paramaribo, met een verzoek om een bijdrage uit het fonds Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. Tot op heden zonder resultaat.
De directe kosten, niet meegerekend reis- en verblijfkosten in Suriname, konden voor het grootste deel worden gedekt uit het restauratiefonds, in beheer bij de Nederlandse Vuurtoren Vereniging.
Het tekort van 2.756,90 komt voor mijn rekening.
Het archief en de documentatie komen ter beschikking van de NVV, en de verzamelde informatie wordt op CD-Rom gestuurd naar het openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam, het museum van de Maritieme Autoriteit Suriname, het Surinaams Museum en de betrokken Nederlandse scheepvaartmusea, zodat die niet verloren gaat.
Het contract met de webmaster en provider van de website www.lichtschipsurinamerivier.nl   zal worden opgezegd per 1 november a.s. De website was van 01-01-2010 tot 01-07-2015 goed voor 47.314 visits en 338.527 hits.
Met vriendelijke groet,
 
Walter Haentjens
Enkhuizen (NL), walter.haentjens@hotmail.com   
 
 
Referentiekader lichtschip Suriname-Rivier 
 -Ontwikkeling van Suriname
-Toename van de scheepvaart
-Lichtschip als veilig baken voor de scheepvaart
-Opkomst stoomvaart
-Immigratiestromen (1853 Chinezen, 1873 Hindoestanen en 1890 Javanen)
-Vaste lijndiensten (Koninklijke West-Indische Maildienst, opgericht in 1883, in 1912
 overgenomen door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij KNSM,
 in 1981 overgenomen door Nedlloyd, 1996 P&O Nedlloyd, 2005 Maersk Line van de 
 A.P. Møller-Maersk Group)
-Ontstaan van NV Bureau Wijsmuller, zeesleepvaart- en bergingsmaatschappij in
 1911, geromantiseerd weergegeven in ‘Hollands Glorie’ van Jan de Hartog.
-Personenvervoer over zee tussen Nederland en Suriname
-Tweede Wereldoorlog (‘De West’ enige deel van Koninkrijk niet bezet door vreemde
 mogendheid. Al in november 1941 werd Suriname met hulp van de VS in staat van
 verdediging gebracht.  Lichtschip centraal in afwikkeling explosieve toename
 zeetransport strategische en hulpgoederen. Suriname grootste leverancier van
 bauxiet, grondstof voor aluminium van vitaal belang voor de vliegtuigindustrie in VS)
-Troepenmacht in Suriname 1945-1975 (16.000 jongens werden uitgezonden om in
 Suriname hun dienstplicht te vervullen, zogenaamdeTRIS-sers)
-Koninklijke Marine dienst der Hydrografie (zeekaarten tot heden)
 
Actuele betekenis
Het lichtschip Suriname-Rivier is in de huidige vervallen toestand al toeristische trekker in het monumentale Fort Nieuw Amsterdam.
 
Deze waarde kan worden versterkt door permanente opstelling als museumschip met aandacht voor en presentatie van het tijdsbeeld in relatie met actuele ontwikkelingen.